فعالیت های اجتماعی

 

سالهاست که مردم دنیا بخاطر زیاده خواهی دول استعمارگر ، مافیای پول و قدرت، رنگ آسایش و آرامش را بخود ندیده اند ... خون و جنگ تنها تصویر نقش بسته بر ذهن مردم دنیا شده!!! شرکت بازرگانی I.T.M برآن است که نشان دهد نعمات و وسعت این کره خاکی آنقدر فراوانند که تمامی مردم جهان می توانند در سایه صلح و دوستی و در نهایت آرامش و آسایش زندگی کنند.و در این راستا  تمام توان خود را بکار خواهد بست، به امید دنیایی بدون جنگ.

آغاز و پایان جنگ توسط خون صورت می گیرد.(همر)

طرح های حمایتی شرکت:

موسسه خیریه کمک به ایتام و مستمندان قزوین

شرکت I.T.M با هدف دستگیری از افراد ناتوان و با نیت خیرخواهانه اقدام به حمایت از موسسات خیریه نموده است تا علاوه بر ادای دین و وظیفه اجتماعی خود، در دستگیری از افراد نیازمند مشارکت نماید. نمونه ای از این موسسات، موسسه خیریه کمک به ایتام و مستمندان قزوین است.

 

 

جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند و به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسد ولی همدیگر را نمی کشند.
مارکوس تولیوس سیسرو (خطیب، سیاستمدار و نویسنده رومی)