تماس با ما

 

شماره های تماس

مدیر فروش   7959-930-0919 / 3960-3257 (028)

کارشناس ارشد معادن   7959-756-0910 / 3956-3257 (028)

دفتر روسیه   85-08-203-981 (7+)

دفتر ارمنستان   7873-9955 (374+)

پست الکترونیکی:

i r i t m c o @ g m a i l . c o m   /   i n f o @ i r i t m . c o m

آدرس:

ایران، قزوین

کد پستی:

3491851181فرم تماس